הודעה לעובד על תנאי העסקה

חוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב – 2002, נחקק בשנת 2002 וקבע את החובה המוטלת על כל מעסיק, למסור לעובדו בתוך 30 יום מיום תחילת העסקת העובד, הודעה בכתב המכילה את עיקרי תנאי עבודתו.

החוק קובע מהי רשימת הנושאים שיופיעו בהודעה לעובד, והם:

  1. זהות המעביד וזהות העובד;
  2. תאריך תחילת העבודה, ציון תקופת העבודה (כשהחוזה הוא לתקופה קצובה) או ציון היות החוזה לתקופה בלתי קצובה;
  3. תיאור עיקרי התפקיד;
  4. שמו או תואר תפקידו של ממונה ישיר על העובד;
  5. סך כל התשלומים המשתלמים לעובד כשכר עבודה ומועדי תשלומם ו/או דירוג העובד ודרגתו במקרים בהם שכרו נקבע מכוח הסכם קיבוצי או לפיו;
  6. אורכו של יום העבודה הרגיל או שבוע העבודה הרגיל של העובד, לפי הענין;
  7. יום המנוחה השבועי של העובד;
  8. סוגי תשלומים של המעביד ושל העובד בעבור תנאים סוציאליים של העובד, וכן פירוט הגופים שאליהם המעביד מעביר בפועל את התשלומים האמורים (ואולם אם התחיל מעביד להעביר בפועל את התשלומים לאחר מסירת ההודעה, ימסור על כך הודעה נפרדת לעובד);
  9. אם חל על המעביד הסכם קיבוצי (מכוח חברותו בארגון מעסיקים כלשהו), אשר מסדיר את תנאי העבודה של העובד – יש לציין את שם ארגון העובדים שהוא צד לאותו הסכם והמען לפניה אליו;
  10. מעביד שהוא 'קבלן כוח אדם' או 'מעסיק בפועל' לפי חוק העסקת עובדים ע"י קבלני כוח אדם, ימסור לעובד פירוט של תנאי העבודה עפ"י החוזה שבין הקבלן לבין המעסיק בפועל, כמפורט בפסקאות (1) עד (9), וכל פרט נוסף שייקבע בתקנות ע"י שר המסחר והתעשייה וכן תנאים הנוגעים לסיום יחסי עובד ומעביד.

הדרישה למסור לעובד הודעה בכתב על תנאי עבודתו אינה עניין טכני, אלא מהווה חלק מהחובה לנהוג בתום לב ובדרך מקובלת ביחסי העבודה. בין תכליותיה – ליידע את העובד באופן שקוף ומלא על כל תנאי עבודתו, לייתר אי הבנות או סימני שאלה ביחס לתנאי העבודה והשכר; ולמנוע מחלוקות משפטיות לגבי תנאי העבודה המוסכמים.

התוצאה של אי מסירת הודעה בכתב

התוצאה של אי מסירת הודעה בכתב על תנאי ההעסקה ותנאי ההשתכרות של העובד היא, שנטל הראיה מועבר אל המעסיק בכל עניין שמתגלעת בו מחלוקת. הנטל הוא על המעסיק להוכיח את תנאי העסקתו של העובד, ואם לא יעלה בידיו להוכיח מה היו תנאי ההעסקה של העובד, הוא עשוי לצאת כשידו על התחתונה.

הודעה על שינוי בתנאי ההעסקה

החוק קובע כי גם שינוי בתנאי ההעסקה של העובד מחייב מתן הודעה בכתב (למעט שינוי או עדכון מכוח הדין ולמעט שינוי שמופיע בתלוש השכר של העובד).

פיצוי כספי בעקבות אי מסירת הודעה

בשנת 2011 תוקן החוק ונוספה לו הוראה המאפשרת לביה"ד לעבודה לפסוק פיצוי כספי, גם ללא הוכחת נזק, בסך של עד 15,000 ₪ בגין הפרת הוראות החוק.